logo TyfloCentrum.cz - odkaz na úvodní stranu|

TyfloCentrum.cz

rozcestník společností poskytujících služby zrakově postiženým v jednotlivých krajích


Školení managementu organizace, realizující projekt, a partnerských organizací

  1. Úvod, představení záměru
  2. Realizační kroky k zajištění školení
  3. Konkrétní průběh školení

1. Úvod, představení záměru

Toto školení se uskutečnilo ve dvou vzdělávacích modulech po třech dnech, které se konaly v Brně a které realizovala partnerská organizace TyfloCentrum Brno, o.p.s. Školení bylo zaměřeno dle projektu na tyto oblasti:

součástí programu byla návštěva v pořádající organizaci a seznámení s činností

O odborné vedení a lektorskou činnost byl požádán pan Mgr. Dmitrij Švec, který externě působí pro prestižní společnost DHV, spol. s r.o., zabývající se konzultační, školící a projektovou činností i v rámci příprav na čerpání ze strukturálních fondů EU. Jako druhý školitel byl přizván Ing. M. Pavlák z Fakulty ekonomické Západočeské univerzity.

Realizační kroky k zajištění školení

Školení se zúčastnili vybraní pracovníci organizace, realizující projekt (5 účastníků), a partnerských organizací (po 4 účastnících). K účasti byli přizváni i vybraní pracovníci zakladatelské organizace, kteří by měli v budoucnu ve svých krajích realizovat podobné zařízení TyfloCentrum (5 účastníků).

Studijní materiály byly připraveny s ohledem na těžce zrakově postižené účastníky.

Pro účastníky byl zřízena e-konference, kde si po dobu přestávky mezi moduly mohli vyměňovat své zkušenosti. Na závěr e-konference posloužila ke zhodnocení celého kurzu. Uvádíme zde některé ohlasy:

  1. Ráda bych i já kladně zhodnotila kurz, který se uskutečnil v Brně. Musím se přiznat, že jsem ještě tak dokonale připravenou akci neabsolvovala. Velice se mi líbila náplň tohoto setkání. Nejvíc mě zaujaly praktické ukázky a také vynikající přístup lektorů ke všem účastníkům. Myslím, že organizátorům a lektorům patří velký dík.
  2. Přidáváme se ke kladnému hodnocení kurzu. K informacím, které jsme získali, bychom se jinde jen těžko dostávali. Moc děkujeme lektorům, že umožnili i nám, zrakově postiženým ne jenom poslouchat přednášky, ale také se aktivně zapojit do tvůrčí činnosti. Velmi oceňujeme fundovaný, srozumitelný a věcný výklad lektorů. O uplatnění získaných poznatků se snad ani nemusíme zmiňovat. Každá informace nebo zkušenost má pro nás všechny při psaní projektů velký význam. Ještě jednou moc děkujeme.
  3. Školení bylo provedeno fundovanými lektory, kteří respektovali i určitý handicap v přijímání informací zvláště zcela nevidomých účastníků. Zhotovením materiálů v Braillově písmu a pomůcek v tyflografické podobě lektoři přispěli k snazšímu pochopení probírané problematiky. Velmi kladně také hodnotím fakt, že školení mělo i svou praktickou část, ve které jsme si mohli ověřit, zda dobře probíranou problematiku chápeme a nejlépe tak odstranit případné nejasnosti.
  4. Bylo to velmi příjemné ve své neformálnosti - v přístupu lektorů, troufám si již nyní tvrdit - velmi účinné díky skupinové práci, poutavé a záživné. Dále velmi výstižné a trefné co do obsahu i již zmiňované formy. Dostala jsem odpovědi na palčivé otázky. z hlediska problematiky vedení střediska.
  5. Myslím si, že toto školení rozhodně přispělo k tomu, abych mohl (a nejen já) mnohem účelněji a efektivněji pracovat na problematice FR a v měm případě především při psaní projektů (strom problémů, logframe aj.). Metody školení byly inovativní a dle mého zapojování účastníků ve větší míře do learning procesu je pro ně pouze přínosem. Také si dovolím pochválit přizpůsobivost lektorů, kteří druhý kurz, po zpětné vazbě od účastníků, dokázali přizpůsobit i pro nevidomé. Děkuji.
  6. Výklad lektorů hodnotím velmi dobře, školení bylo vedeno formou srozumitelnou pro všechny, jednotlivý lektoři se vzájemně doplňovali, dali velký prostor doplňujícím dotazům účastníků. Všem velmi děkuji.
  7. Velmi oceňuji způsob, jakým byly kurzy vedeny (skloubení teoretických částí s praktickým vyzkoušením si probíraných témat), fundovanost lektorů a v neposlední řadě také neformálnost výuky. Jsem rád, že jsem se mohl velmi zajímavou formou seznámit s problematikou, o které jsem až do účasti na těchto kurzech měl pouze velmi mlhavé povědomí. Ještě jednou díky.

Konkrétní průběh školení

I. modul (11. - 13. 3. 2002)

Den 1
11.3.2002 14:00 - 18:30

Fokus: organizace a její konkurenceschopnost, motivace, základy fundraisingu

14:00 - 14:15 Uvítání účastníků, seznámení s programem a technické dispozice kurzu
14:15 - 15:15 Základy manažerského chování a řízení neziskové organizace
Cíle bloku: Seznámit účastníky se základními předpoklady pro efektivní vedení organizace, profilem manažera, životním cyklem organizace, rozdíly mezi strategickým a operativním řízením a jejich aplikací, komunikační dovednosti manažera
15:15 - 16:15 Motivace pracovníků a motivace dárců
Cíle bloku: Umožnit účastníkům lépe pochopit vymezení motivace a stimulace, poukázat na jejich atributy, seznámit s modelem motivačního působení v rámci organizací, nastínit jak motivační program připravit a jak jej organizovat, vliv na strategii odměňování.
16:15 - 16:30 Přestávka na kávu
16:30 - 18:30 Sociální marketing I
Cíle bloku: Seznámit účastníky se základními technikami fundraisigu, atributy sociálního marketingu, marketingový MIX, SWOT analýza, segmentace trhu, marketingový výzkum a příprava fundraisingového plánu
Po večeři: Skupinová práce
Den 2
12.3.2002 9:00 - 12:00

Návštěva společnosti TyfloCentrum Brno, o.p.s.

12.3.2002 13:00 - 18:30

Fokus: Řízení projektů, budování týmů, komunikace, LogFrame, analýza problémů/cílů

9:00 - 9:30 Přesun do Střediska pro nevidomé v Brně na Chaloupkově 7 (2 zastávky tramvají)
9:30 - 11:00 Prohlídka Střediska a prostor TyfloCentra Brno, o.p.s., seznámení se s náplní činnosti Denního centra sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké v Brně.
13:00-14:30 Sociální marketing II
Cíle bloku: Prostřednictvím práce ve skupinách aplikovat zkušenosti z tvorby marketingového mixu na konkrétním fundraisingovém produktu
14:30-15:30 Řízení projektového cyklu
Cíle bloku: Seznámit účastníky se základními pravidly řízení projektů, projektovým cyklem, technikami pro identifikaci a formulaci projektů, tvorbou LogFrame
15:30-16:30 Budování týmu I
Cíle bloku: Seznámit účastníky s principy práce v týmu, výhodami a nevýhodami delegování pravomocí, postupem pro delegování, delegování,komunikačními technikami,
16:30 - 16:45 Přestávka na kávu
16:45-18:30 Komunikace v týmu a komunikace s veřejností
Cíle bloku: Seznámit účastníky s pravidly pro komunikaci v týmu a směrem k veřejnosti, poukázat na charakteristiky (typologii) a výhody/nevýhody členů týmu, nácvik situací vyžadujících komunikační dovednosti v týmu
Po večeři: Skupinová práce
Den 3
13.3.2002 9:00 - 12:00

Fokus: grantová schémata pro nadcházející období

09:00-10:15 Základní vymezení grantových schémat
Cíle bloku: Seznámit účastníky s procedurami a charakteristikou grantových schémat
10:15-10:30 Přestávka na kávu
10:30-11:30 Struktura žádosti a její zpracování pro grantová schémata Phare RLZ, CBC Phare, Access
Cíle bloku: Provést účastníky formulářem žádosti o grant, vysvětlit vybraná hodnotící kritéria, vysvětlit principy pro hodnocení grantů
11:30 - 12:00 Zhodnocení kurzu

II. modul (24. - 26. 6. 2002)

Den 1
24.6.2002 14:00 - 18:00

Focus: Zhodnocení 1. modulu, delegování pravomoci, prezentování zkušebních projektů

14:00-14:15 Uvítání účastníků, seznámení s programem a technické dispozice kurzu
14:15-15:15 Shrnutí výstupů školení I
Cíle bloku: Prodiskutovat s účastníky výstupy z prvého školení, v plénu poukázat na možnosti aplikace, získat zpětnou vazbu účastníků k problematice FR a řízení organizace
15:15-16:15 Delegování pravomocí - efektivní nástroj řízení
Cíle bloku: Seznámit účastníky s principy pro delegování pravomocí, poukázat na výhody a nevýhody delegování
16:15 - 16:30 Přestávka na kávu
16:30-17:00 Prezentace projektů (domácí zadání)
17:00 - 18:00 Skupinová práce: Dopracování FR projektů do finální podoby na základě 8P sociálního marketingu
Den 2
25.6.2002 9:00 - 18:00

Focus: SWOT analýza, strom problémů, logický rámec

9:00-9:30 SWOT analýza
Cíle bloku: seznámit účastníky s postupem pro efektivní vedení SWOT analýzy na jejich pracovištích
9:30-10:30 Práce ve skupině - SWOT analýza poskytovaných služeb pro ZP v jednotlivých regionech
10:30-10:45 Přestávka na kávu
10:45-12:00 Prezentace SWOT analýz skupin
Cíle bloku: Připravit základ pro formulaci projektu, poukázat na úzká místa SWOT analýzy (participatorní), umožnit účastníkům vést diskusi k výstupům SWOT
12:00-13:00 Oběd
13:00-13:30 Stromy problémů a cílů
Cíle bloku: Seznámit účastníky s postupy pro formulaci stromů problémů, poukázat na nástroje pro vymezení zákmů "klíčových aktérů", seznámit s principy facilitace
13:30-14:00 Případová studie - MHD
14:00-15:00 Práce ve skupinách: strom problémů na základě SWOT
15:00-15:15 Přestávka na kávu
15:15-15:45 Prezentace stromů problémů skupin a diskuse
15:45-16:15 Metodika tvorby logických rámců projektu
Cíle bloku: Prohloubit znalosti účastníků v oblasti užití logického rámci při formulaci projektu, vertikální logika, indikátory úspěchu, předpoklady a podmínky
16:15-18:00 Skupinová práce: Vytvoření logického rámce na základě SWOT a stromu problému
Den 3
26.6.2002 9:00 - 12:00

Focus: logický rámec, CBC Phare

09:00-9:30 Prezentace logických rámců
Cíle bloku: Umožnit účastníkům vzájemně ohodnotit logické rámce projektu, prodiskutovat formulaci záměru projektu, poukázat na nejčastější chyby při zpracování logického rámce
09:30-09:45 Přestávka na kávu
09:45-10:15 CBC Phare - program přeshraniční spolupráce
Cíle bloku: Seznámit účastníky s připravovaným programem přeshraniční spolupráce, poukázat na výhody, informovat o formálních i věcných požadavcích pro úspěšné podání projektů do programu
10:15-11:30 Zhodnocení vytvořených SWOT, stromů problémů a logických rámců hlediska požadavků CBC Phare programu, doporučení pro další dopracování ve formátu GS CBC Phare
11:30 - 12:00 Zhodnocení kurzu

Zpracovala RNDr. Hana Bubeníčková
Brno, 6.12.2002


Dotují nás


Dotazy

pro region


Doporučujeme


Dobrovolnictví

V našich organizacích přijímáme dobrovolníky pro osobní asistenci nevidomým lidem.

Veškeré připomínky k těmto stránkách zasílejte na adresu info@tyflocentrum.cz Pokud chcete kontaktovat konkrétní TyfloCentrum, použijte v menu odkaz na konkrétní organizaci a zde si zjistěte kontakt přímo na vybrané TyfloCentrum.
K jakémukoliv užití textů a obrázků, uveřejněných na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Prohlášení o přístupnosti © SONS ČR a TyfloCentrum Brno, o.p.s. 2002-15